bip

logo

Przedszkole Publiczne Nr 29 Rzeszów, Wyspiańskiego 16 A
A A A
contrast contrast
letter spacing contrast+

BIP

Więcej informacji na BIP Urzędu Miasta Rzeszowa:
bip

1. Redakcja

Osoby odpowiedzialne za BIP w Przedszkolu Publicznym Nr 29 w Rzeszowie:
Krystyna Piczak - dyrektor, osoba odpowiedzialna za BIP,
tel/fax (17) 748 33 81
email:  dyrektor@pp29.resman.pl

2. O BIPie/instrukcja

Instrukcja korzystania z BIPuBiuletyn Informacji Publicznej (BIP) to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna. Po lewej stronie ekranu znajdą Państwo tzw. Menu Przedmiotowe. Jest to wykaz grup tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępnione w BIP. Klikając na nich myszką zostaną Państwo odesłani do wybranej informacji. Każda informacja opatrzona jest datą wprowadzenia jej na strony BIP oraz danymi osoby odpowiedzialnej za jej treść oraz osoby, która wprowadziła ją na strony BIP. W prawym górnym rogu umieszczone są adresy URL: www.bip.gov.pl - adres URL głównej strony Biuletynu Informacji Publicznej umożliwiający dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP, według menu podmiotowego lub przedmiotowego. Strona główna BIP zawiera wykaz podmiotów obowiązanych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, do udostępniania informacji publicznej oraz odnośniki umożliwiające połączenia z ich stronami. Pod linkiem Redakcja znajdą Państwo dane określające tożsamość osoby, która wprowadziła informacje do Biuletynu Informacji Publicznej.

3. Status prawny

 

Podstawą prawną powołania i funkcjonowania jednostki jest Decyzja Nr 15/79 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 20 kwietnia 1978 r. w sprawie utworzenia przedszkola w Rzeszowie. 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 1961r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U. Nr 32, poz. 160) Zarządzenia Ministra Oświaty z 1958 r. Nr 10, poz. 127 i Uchwały Prezydium Zarządu Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z dn. 12 lipca 1976 r.

 

4. Organizacja

Schemat organizacyjny Przedszkola Publicznego Nr 29 w Rzeszowie

 5. Przedmiot działalności

Bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej.

Rekrutacja w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

Do głównych zadań Przedszkola należy:

a) wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka,

b) sprawowanie opieki nad wychowankami i zapewnienie im bezpiecznych warunków pobytu w placówce,

c) rozwijanie w ramach istniejących możliwości zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci,

d) umożliwienie dzieciom uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych,

e) współdziałanie z rodzicami wychowanków w zakresie niezbędnym dla rozwoju dzieci pełnienie funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze,

f) przygotowanie dzieci do nauki w szkole.

6. Organy i osoby

Kierownictwo Przedszkola Publicznego Nr 29 w Rzeszowie

 

Stanowisko

Imię i nazwisko

Nr pokoju

Telefon

e-mail

Dyrektor

mgr Krystyna Piczak

13

17 748 33 81

dyrektor@pp29.resman.pl


 

Administracja Przedszkola Publicznego Nr 29 w Rzeszowie

 

Stanowisko

Imię i nazwisko

Nr pokoju

Telefon

e-mail

Główna Księgowa

inż. Barbara Kloc

28

17 748 33 80

ksiegowosc@pp29.resman.pl

Intendent

Ewa Ceglarz

11

 

eceglarz@pp29.resman.pl

 

Nauczyciele Przedszkola Publicznego Nr 29 w Rzeszowie

 

Stanowisko

Imię i nazwisko

Oddział

Telefon

e-mail

Nauczyciel

mgr Krystyna Piczak

Słoneczka

17 748 33 81

dyrektor@pp29.resman.pl

Nauczyciel

mgr Anna Bielarska

Biedronki

17 748 33 80

abielarska@pp29.resman.pl

Nauczyciel

mgr Joanna Trzeciak

Biedronki

17 748 33 80

jtrzeciak@pp29.resman.pl

Nauczyciel

mgr Jagoda Laskowska

Motylki

17 748 33 80

sekretariat@pp29.resman.pl

Nauczyciel

mgr Teresa Szuryga

Motylki

17 748 33 80

tszuryga@pp29.resman.pl

Nauczyciel

mgr Angelika Sokołowska

Żabki

17 748 33 80

asokolowska@pp29.resman.pl

Nauczyciel

mgr Małgorzata Kiełb

Żabki

17 748 33 80

mkielb@pp29.resman.pl

Nauczyciel

mgr Magdalen Oleszko

Pszczółki

17 748 33 80

moleszko@pp29.resman.pl

Nauczyciel

mgr Urszula Żurad

Pszczółki

17 748 33 80

uzurad@pp29.resman.pl

Nauczyciel

mgr Aleksandra Motyl

Słoneczka

17 748 33 80

amotyl@pp29.resman.pl

Nauczyciel

mgr Małgorzata Iwińska - Gotkowska

Słoneczka

17 748 33 80

miwinska@pp29.resman.pl

 

Pracownicy Obsługi Przedszkola Publicznego Nr 29 w Rzeszowie

 

Stanowisko

Imię i nazwisko

Oddział/pomieszczenie

Pomoc nauczyciela

Elżbieta Jaworska

Biedronki

Pomoc nauczyciela

Elżbieta Wójcik

Żabki

Pomoc nauczyciela

Henryka Świeca

Motylki

Pomoc nauczyciela

Grażyna Sroka

Pszczółki

Pomoc nauczyciela

Helena Barłowska

Słoneczka

Pomoc nauczyciela

Lidia Hus

Słoneczka

Robotnik gospodarczy

Antoni Dudek

Pomieszczenie konserwatora

Kucharka

Wiesława Bal

Kuchnia

Pomoc kucharki

Bożena Krasoń

Kuchnia

Pomoc kucharki

 

Kuchnia

7. Wysokość opłat

Wysokośc opłat z pobyt dziecka w Przedszkolu reguluje Uchwała Nr LII-1227-2017.pdf z dnia 12.12.2017r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Rzeszów.

 

8. Majątek 

Wykaz majątku na dzień 31.12.2019 r.
 
Budynek   -    543 156,09 zł 
 
Urządzenia techniczne i maszyny – 9 209,16 zł
 
Wyposażenie – 202 239,93 zł
 
Księgozbiór – 6 548,24 zł
 
Wartości niematerialne i prawne – 19 249,50 zł


Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej /Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm./, informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej przedszkola, a także nie zostały udostępnione poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej, udostępniane są
wszystkim zainteresowanym na ich wniosek. Wnioski o udostępnianie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 29 w Rzeszowie na adres:
Przedszkole Publiczne Nr 29
ul. Wyspiańskiego 16a
35-111 Rzeszów
tel. 17 748 33 80

9. Ogłoszenia

Formularz o udostępnienie danych publicznych

Zamówienia publiczne poniżej 30000 Euro