bip
Przedszkole Publiczne Nr 29 Rzeszów, Wyspiańskiego 16 A

logo

Programy

 

Wiek przedszkolny to okres szybkich zmian rozwojowych, mający swe konsekwencje w dalszym życiu człowieka. Wychowanie przedszkolne to czas wspomagania dziecka, czyli tworzenia mu optymalnych warunków rozwoju i czuwania nad kierunkiem zmian. W procesie tym należy pomagać wychowankowi rozwijać różnorodne umiejętności, takie jak samodzielność, kreatywność, umiejętność dostrzegania problemów, planowania i realizowania zadań, kompetencje społeczne oraz postawy kształtowane w relacjach ze środowiskiem społeczno - przyrodniczym i kulturowym.

"PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA NR 29 W RZESZOWIE"

opracowany przez nauczycieli PP 29 

Został opracowany w celu realizacji fundamentalnych wartości. Celem głównym jest stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z naszych wychowanków, zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami, relacjami ze środowiskiem społeczno - kulturalnym i przyrodniczym. Jednym z priorytetów pracy przedszkola wobec dziecka i jego domu rodzinnego jestwspieranie i stymulowanie jego rozwoju w sferze wychowawczej. Wychowanie rozpoczyna się w rodzinie, natomiast przedszkole tylko je kontynuuje i ukierunkowuje. przedszkole nie może zastąpić domu rodzinnego, może uzupełnić jedynie i wzbogacić doświadczenia dziecka w tych sferach, w których oddziaływanie domu jest niewystarczające.

"NASZE PRZEDSZKOLE" Program edukacji przedszkolnej wspomagajacy rozwoj aktywności dzieci.

Małgorzata Kwaśniewska, Wieslawa ŻaKwaśniewska.

„DZIECIĘCA MATEMATYKA”

E. Gruszczyk - Kolczyńska

Wiek przedszkolny jest najlepszym okresem do wspomagania dzieci w rozwoju umysłowym. Program "Dziecięca matematyka" Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej pozwala rozwinąć u dzieci możliwości umysłowe i uzdolnienia do uczenia się matematyki w szkole. Zawarte w nim treści są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Treści zawarte w tym programie pomagają w stworzeniu wszystkim dzieciom warunków do pełnego rozwoju swych możliwości umysłowych. W programie nie ma tradycyjnego podziału na treści kształcenia typu: to dla trzylatków, to dla czterolatków itp. Wyodrębnione jest 14 bloków programowych, w znajdują się treści dobrane tak, aby rozwinąć najważniejsze czynności intelektualne i ukształtować te umiejętności, które są ważne dla dalszej edukacji matematycznej dzieci. W każdym bloku treści ułożone są godnie z rozwojem dziecięcych umiejętności. W programie autorki odwołują się do najnowszej wiedzy z psychologii rozwojowo- wychowawczej i pedagogiki przedszkolnej Jest to program który przyczynia się do ułatwienia pracy nauczycieli oraz podniesienia jej poziomu, ponieważ zawiera rozbudowane wskazówki metodyczne oraz gotowe scenariusze zajęć. Zajęcia prowadzone w oparciu o ten właśnie program przynoszą dzieciom wiele radości z możliwości samodzielnego działania, uczą odporności emocjonalnej i wiary we własne możliwości, rozwijają zdolności do odejmowania wysiłku intelektualnego z uwzględnieniem indywidualnych możliwości rozwojowych każdego dziecka.

 

powrót